PRAVNO EKONOMSKI ASPEKTI BORBE PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI - Dr Ana Matović

REZIME

U okviru antikorupcione borbe, poseban značaj ima integracija Srbije u sistem međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Problematika borbe protiv korupcije je sastavni deo dijaloga sa Savetom Evrope, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim forumima i organizacijama.

Međutim, bez obzira na sve aktivniju saradnju Srbije sa međunarodnim institucijama profilisanim za borbu protiv korupcije, situacija u samoj Srbiji je i dalje po ovom pitanju loša, o čemu svedoči stabilno nisko mesto Srbije u različitim rejtinzima rasprostranjenosti korupcije, publikovanim u međunarodnim nevladinim organizacijama.

Sve navedeno opredelilo je neophodnost istraživanja međunarodne prakse antikorupcionog delovanja, mogućnosti primene njenih elemenata u Srbiji i razrade adaptiranih mehanizama borbe protiv korupcije prema domaćim uslovima, što je predmet ove monografije.

Ciljevi ove monografije određeni su kvalitetom i nivoom naučnog saznanja koji se želi postići i mogućnošću primene rezultata istraživanja u nauci i praksi. Shodno tome, ovim istraživanjem se teži dobijanju validnih i naučno verifikovanih teorijskih i empirijskih saznanja o korupciji u Republici Srbiji, te o komparativnim iskustvima u toj oblasti.

 

Osnovni naučni cilj ovog istraživanja jeste teorijsko pravno i ekonomsko sistematizovanje savremenih saznanja o korupciji, odnosno ukazivanje na značaj kvalitetnog pravnog i ekonomskog okvira i pretpostavki za borbu protiv korupcije, te istraživanje međunarodnog iskustva antikorupcione delatnosti, ocena njegove primene u srpskim uslovima i određivanje uslova razrade efektivnih mehanizama borbe sa korupcijom.